Органи удружења

Скупштина Удружења

Скупштина је највиши орган управљања Удружења и њу чине сви чланови УМУС-а. Сазива се по потреби а најмање једном годишње. Сваке  четврте године је Изборна скупштина. Скупштина ради на седницама и пуноважно доноси одлуке ако је присутно преко половине њених чланова. Уколико није присутан потребан број чланова, Скупштина наставља рад после 30 минута и пуноправно доноси одлуке већином гласова присутних чланова.

Председништво Удружења
Председник Удружења
Заменик председника Удружења
Секретар Удружења
Комисије Удружења
Радна заједница Удружења

Штампа