ОРГАНИ

Скупштина Удружења
Председништво Удружења
Председник Удружења
Секретар Удружења
Комисије Удружења
Радна заједница Удружења

Скупштина је највиши орган управљања Удружења и њу чине сви чланови УМУС-а. Сазива се по потреби а најмање једном годишње. Сваке друге године је Изборна скупштина. Скупштина ради на седницама и пуноважно доноси одлуке ако је присутно преко половине њених чланова. Уколико није присутан потребан број чланова, Скупштина наставља рад после 30 минута и пуноправно доноси одлуке већином гласова присутних чланова.

Председништво је колективно тело, извршни орган Скупштине Удружења. Чланове Председништва бира Скупштина на две године а за свој рад Председништво је одговорно Скупштини. Нико не може бити биран за члана Председништва више од два мандата узастопно.
Председништво чине следећи чланови:
- председник и секретар, чланови по функцији;
- 7 чланова које бира Скупштина из својих редова.
Председништво Удружења ради на седницама којима председава и које сазива председник Удружења. Председништво пуноправно ради и доноси одлуке из своје надлежности ако седници присуствује преко половине чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.

Председник Удружења је изабрано лице које представља Удружење пред трећим лицем и пред јавношћу уопште. Председник Удружења потписује сва акта и кореспонденцију Удружења. Председник председава седницама Скупштине и Председништва. Председника бира Скупштина из својих редова на две године. Исто лице може бити бирано на ову функцију највише два пута узастопно.

Секретар Удружења је изборно лице које бира Скупштина на две године. Исто лице може бити бирано на ову функцију највише два пута узастопно. Секретар спроводи и реализује одлуке Скупштине и Председништва и непосредно руководи Радном заједницом Удружења. У одсуству председника, секретар представља Удружење и потписује службена акта и преписку Удружења.

Комисије УМУС-а образује Председништво као своја оперативна радна тела из редова чланства Удружења. Мандат комисија је две године са могућношћу да се понови још једанпут. Комисије имају по 5 чланова и из својих редова бирају председника.Комисије за свој рад одговарају Председништву. УМУС има следеће комисије:

1. Комисија за концертну активност
2. Комисија за пријем у чланство
3. Комисија за статус самосталног уметника
4. Комисија (или жири) за награду УМУС-а
5. Комисија за Статут и друга нормативна акта

Радна заједница УМУС-а за потребе Удружења обавља административне, стручне, помоћне и друге послове утврђене правилником и Статутом. Чланови радне заједнице заснивају радни однос са Удружењем и имају сва права и обавезе из радног односа у складу са законом.


Председништво УМУС-а изабрано на редовној изборној Скупштини Удружења музичких уметника Србије 27. марта 2016. године

1. ВЛАДИМИР МИЛИЋ, диригент, председник Удружења
2. АЛЕКСАНДАР ДОЈКОВИЋ, тенор, заменик председника Удружења
3. СМИЉКА ИСАКОВИЋ, пијанисткиња, чембалисткиња
4. ДИЈАНА СРЕТЕНОВИЋ, харфисткиња
5. СНЕЖАНА НИКОЛАЈЕВИЋ, пијанисткиња
6. БОРИСАВ ДУГИЋ, фрулаш
7. МИРОСЛАВ ЦУПАРА, пијаниста, чембалиста


Председништво УМУС-а изабрано на редовној изборној Скупштини Удружења музичких уметника Србије 18. марта 2012. године

1. ВЛАДИМИР МИЛИЋ, диригент, председник Удружења
2. АЛЕКСАНДАР ДОЈКОВИЋ, тенор, заменик председника Удружења
3. СМИЉКА ИСАКОВИЋ, пијанисткиња, чембалисткиња
4. ДИЈАНА СРЕТЕНОВИЋ, харфисткиња
5. АНЕТА ИЛИЋ, сопран
6. БОРИСАВ ДУГИЋ, фрулаш
7. АЛЕКСАНДАР СПАСИЋ-САША, диригент, оперски редитељ


Председништво УМУС-а изабрано 10. фебруара 2008.

1. Владимир Милић, диригент, председник
2. Дијана Сретеновић, харфа, секретар
3. Борисав Дугић, фрула
4. Александар Дојковић, тенор
5. Александар Спасић-Саша, диригент
6. Биљана Горуновић, клавир
7. Биљана Славковић, клавир
8. Горан Грбић, труба
9. Анета Илић, сопран


КОМИСИЈЕ УМУС-а формиране 17.03.2008.

Комисија за концертну активност

1. Петар Јосифоски, диригент, председник
2. Истра Печвари, клавир
3. Љиљана Јовановић, сопран
4. Наташа Станојевић, виола
5. Александар Спасић-Саша, диригент 

Комисија (Жири) за Награду УМУС-а

1. Снежана Николајевић, клавир, председница
2. Александар Павловић, виолина, диригент
3. Анета Илић, сопран
4. Биљана Горуновић, клавир
5. Анте Гргин, кларинет

Комисија за пријем у чланство

1. Истра Печвари, клавир, председница
2. Дијана Сретеновић, харфа
3. Биљана Горуновић, клавир
4. Милош Крстић, клавир
5. Тања Обреновић,мецосопран 

Комисија за статус самосталног уметника

1. Биљана Славковић, клавир, председница
2. Драгослав Аксентијевић, појац
3. Драгутин Богосављевић, виолина
4. Аница Иванчевић, харфа
5. Љубиша Паунић, саксофон 

Комисија за Статут и друга нормативна акта

1. Владимир Милић,диригент, председник
2. Борисав Дугић, фрула
3. Александар Дојковић, тенор
4. Александар Спасић, диригент
5. Јаћимовић Александар, саксофон


 

Председништво УМУС-а изабрано 3.априла 2005.

Владимир Милић, председник
Дијана Сретеновић, секретар

чланови:

Борисав Дугић
Гордана Јевтовић
Александар-Саша Спасић
Биљана Горуновић
Биљана Славковић
Горан Грбић
Александар Дојковић


КОМИСИЈЕ УМУС-а формиране 26.4.2005.

Комисија за концертну активност

1. Гордана Јевтовић †
2. Истра Печвари
3. Весна Кршић
4. Петар Јосифоски
5. Петар Ивановић

Комисија за Награду УМУС-а

1. Александар Сердар
2. Сандра Белић
3. Александар Шандоров
4. Драгослав Аксентијевић
5. Бојан Суђић

Комисија за пријем у чланство

1. Дијана Сретеновић
2. Биљана Горуновић
3. Истра Печвари
4. Милош Крстић
5. Тања Обреновић

Комисија за Статут и друга нормативна акта

1. Владимир Милић
2. Бора Дугић
3. Александар Дојковић
4. Александар Спасић
5. Александар Јаћимовић

Комисија за статус самосталног уметника

1. Биљана Славковић
2. Драгослав Аксентијевић
3. Драгутин Богосављевић
4. Владимир Крнетић
5. Аница Иванчевић


НА ВРХ